Ochoz, banket, předprseň

3d-val-vrchol

Stejně jako středověké hradby měl i zemní val na svém vrcholu pozice pro střelce a prostor pro pohyb vojska. Šířka valu, která se pohybuje kolem 30 metrů, vychází jednak z potřeby dostatku místa a jednak z nutnosti ochrany tohoto prostoru.

Dávno před Terezínem navržené uspořádání bylo tak šikovné, že se s ním setkáme u většiny pevností bastionového typu. Na současné podobě vrcholu valu se však citelně podepsal zub času a jeho původní tvar si tak můžeme nejlépe prohlédnout např. na zděných bocích reduitů.

Pohled na boky reduitu 18 z kurtiny (duben 2012)

Profil vrcholu valu viditelný na boku reduitu 18 (březen 2012)

Vnější část (blíže k nepříteli) tvoří široký násep, tzv. předprseň, která za sebou vytváří krytou pozici pro střelce stojící na tzv. banketu. Výška předprsně (necelých 1,5 metru nad banketem) nabízela střelcům ochranu téměř celého těla. Vnitřní svislá strana pak byla mírně odkloněna, aby měli vojáci při střelbě pohodlnější polohu. Výškový rozdíl mezi banketem a ochozem pak zajišťoval, že přes předprseň nebylo možné vidět natož přímou palbou zasáhnout přesunující jednotky na ochozu.

Postavení střelců na banketu (zdroj: Google Books)

Mírný sklon vnější strany předprsně byl vždy volen tak, aby bylo možné ostřelovat objekt před sebou. Zhruba 45-stupňový úhel na přední části pak má také své opodstatnění. Při nižším úhlu by malé množství hlíny shora nedostatečně chránilo pilířovou konstrukci uvnitř valu a při vyšším úhlu by docházelo k sesuvu hlíny do příkopu.

3d-rez-prikopem-kaskada-sklon-predprsne

Znázornění úhlů předprsně pro ostřelování protějšího objektu z ručních zbraní

Na valech byly pochopitelně budovány i pozice pro dělostřelectvo. Zbytky těchto vyvýšených pozic je možné vidět na špičce ravelinu 18.

Ravelin 18 – uprostřed a vpravo náspy pro postavení děl (březen 2012)

Stejný tvar s banketem a předprsní najdeme kromě vrcholu valů také na kryté cestě. Zde jednak zakončovaly glacis a jednak byly na tzv. traverzách.

Profil kryté cesty s glacisem a menší obrázek profilu traverzy (zdroj: Google Books)

Zrekonstruovaná předprseň a banket na kryté cestě a traverze (duben 2012)

Kam dál …